Tag: 28. Dezember 2020

Armenian folk music. Komitas Lorik (Kristina Sahakyan)

Քելե’, քելե’, քելքիդ մեռնեմ,Քո գովական խելքիդ մեռնեմ:Սիրավոր լորիկ,Վիրավոր լորիկ,Լորիկ,Սևավոր լորիկ,Լորիկ ջան:Քելե’, քելե’, քողիդ մեռնեմ,Քո լուսընկա շողիդ մեռնեմ: Քելե’, քելե’, բերնիդ…