Tag: 22. Juni 2022

Օ­րերս Հ­րազ­դա­նի թիվ 10 ավագ դպրո­ցը և դպ­րո­ցին հա­րա­կից փողո­ցը կոչ­վեց Լ­ԵՎոն Խե­չո­յա­նի ա­նու­նով

ԱՆՀԵՌԱՑՈՒՄ ՎԵՐԱԴԱՐՁ / Գ­ևորգ ԳԻԼԱՆՑ Զին­վո­րը վե­րա­դար­ձել էր։Ն­րա լե­գեն­դար Հ­րա­մա­նա­տա­րը վեր էր կա­ցել ու հուզ­մուն­քից խեղդ­վե­լով՝ ող­ջույ­նի բա­ռեր էր ման…