Tag: 6. Februar 2021

Պարոնա՛յք, կողնորոշվե՛ք: Չեք կարող Ռուսաստանի դռները քացով փակելով, Արեւմտյան օլիգարխների դռները նրբորեն ծեծելով՝ Ռուսաստանից ավելին ստանալ, ինչը ստացել ու ստանում եք

Պարոնա՛յք, կողնորոշվե՛ք: Չեք կարող Ռուսաստանի դռները քացով փակելով, Արեւմտյան օլիգարխների դռները նրբորեն ծեծելով՝ Ռուսաստանից ավելին ստանալ, ինչը ստացել ու ստանում…