Tag: 21. Mai 2020

ԱՌԱՋԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ

Հին Արևելքի գրադարաններ (Շումեր, Ասորեստան-Բաբելոն, Խեթական պետություն, Եգիպտոս) Գրադարանը  և  «նախագիտական գիտությունը» Գրադարանների գոյության վերաբերյալ առաջին տեղեկությունները վերաբերում են Միջագետքի ժողովուրդների…