Tag: 31. Mai 2020

Հայաստանի 6000 քաղաքացիներ հունվար-մարտ ամիսներին գերադասել են Ռուսաստանի քաղաքացիությունը

17.05.2020| ԼՈՒՅՍ ԱՄՍԱԳԻՐ –  Վեր­ջին տա­րի­նե­րին Հա­յաս­տա­նի տասն­յակ հա­զա­րա­վոր քա­ղա­քա­ցի­ներ ի­րենց քա­ղա­քա­ցիութ­յու­նը փո­խել են ռու­սա­կա­նի: Կա­րիք չկա թվար­կել Ռու­սաս­տա­նում ապ­րե­լու…